INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DOTYCZĄCA NABORU DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Na stronie https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydat znajdziecie pełną ofertę szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdują się dane o każdej planowanej klasie I wraz z informacją o rozszerzonych przedmiotach, profilach lub zawodach, nauczanych językach obcych oraz o liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Kandydat może sam zakładać swoje konto na stronie internetowej lub pomoże mu w tym szkoła do której uczęszcza, w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym musisz podać, wymagane dane osobowe oraz ustalić, swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru. Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 13 maja 2019 r.

W okresie rekrutacji tj. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają na stronie internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru podanie (jeden wzór do wszystkich typów szkół) i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których gimnazjalista kandyduje (maksymalnie do 3 szkół):

1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna ),

2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte przez szkołę i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach – należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie,

3) do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy logowaniu się do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru.

Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do Internetu; jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości, to pomocy udzieli mu jego gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, do której kandyduje.

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki mogą zmienić swoje preferencje w Systemie Elektronicznego Naboru. W tym przypadku kandydat musi ponownie wydrukować i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru, która anuluje poprzedni wybór.

Po dniu 25 czerwca 2019 r. kandydaci nie mają dostępu do Systemu Elektronicznego Naboru w zakresie dotyczącym zmiany preferencji. Rozróżnienie szkół odpowiednio na ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oznaczone jest kolorami. Kolor zielony to szkoły ponadgimnazjalne, kolor niebieski – szkoły ponadpodstawowe.

Należy pamiętać, że liczba planowanych oddziałów klas pierwszych nie oznacza, że wszystkie te oddziały klasowe powstaną. Na tzw. etapie symulacji część z nich zostanie zamknięta, co będzie wynikiem zbyt małej liczby kandydatów do tych klas. W związku z tym ważne jest, by w swoim podaniu (zgłoszeniu) dokonać możliwie pełnego wskazania wybieranych klas zgodnie ze swoimi priorytetami.