Rejestry i ewidencje – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Informacja o rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

1. Rejestry:
a) rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
b) rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
c) rejestr gruntów;
d) rejestr budynków;
e) rejestr lokali;
f) rejestr cen i wartości nieruchomości.

2. Kartoteki:
a) kartoteka budynków; b) kartoteka lokali.

3. Ewidencje:
a) ewidencja gruntów i budynków; b) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu; c) ewidencja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Zbiory danych:
a) baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), b) baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), c) baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), d) baza danych szczegółowej osnowy geodezyjnej (BDSOG).

5. Standardowe opracowania kartograficzne, tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych:
a) mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000; b) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się zgodnie z art. 40 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 520) na pisemny wniosek zainteresowanych. Z kolei zgodnie z art. 40a ust. 1 ww. ustawy organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.