Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37,
  27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel. (41) 247-63-55, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu, którego reprezentantem jest Starosta Ostrowiecki.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który reprezentuje Administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych.
  Nr tel. IODO (41) 247-61-86, e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań Starostwa Powiatowego określonych przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które nie są do tego uprawnione. Dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są m. in. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 5. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać się w związku ze sprawami prowadzonymi w Starostwie Powiatowym, w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko i wyłącznie w celu realizacji interesu prawnego uczestników postępowania. Pod pojęciem państw trzecich rozumie się wszystkie kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy o archiwizacji.
 8. Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
  a)   dostępu do swoich danych osobowych
  b)   sprostowania swoich danych osobowych,
  c)   wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego,
  d)   usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e)   przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych.
 9. Działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej powiatu opiera się na przepisach prawa regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Starostwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana uprawnień.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.