Pomniki Przyrody – Gmina Bałtów

Grupa drzew (nr rej. 025). Pięć dębów szypułkowych w wieku około 300 lat. Obwody pni drzew mierzonych na wysokości 130 cm wynosiły: 375 cm, 385 cm, 440 cm, 555 cm, 425 cm, a  wysokość drzew zawiera się w przedziale 24 – 27 m.  

Baltow-deby
Dęby, Bałtów

Drzewa rosną przy drodze leśnej biegnącej po prawej stronie rzeki Kamiennej, na odcinku około 100 m.
Znajdują się na skraju lasu, nad łąkami, w miejscowości Bałtów-Zamoście, w pododdziale 401o Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, leśnictwo Bałtów, na działkach o numerach ewidencyjnych 401/1202 i 404/1002 w Bałtowie.

Pomnik został utworzony na mocy Orzeczenia Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 43 z dn. 02. 10.1953 r. (Dz. Urz. WRN z 25.02.1954r., Nr 1, poz. 1) i Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 35/2007 z dnia 12.12.2007 roku (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 239 poz. 3552).

Dęby bezszypułkowe (nr rej. 040). Dwa dęby w wieku około 150 lat. Drzewa o obwodach pni 315 cm i 335 cm i wysokości 25 m i 27 m. Drzewa o sękatych pniach, rosnące blisko siebie w pododdziale 401o Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, leśnictwo Bałtów, na działce o nr ew. 396/1200 w Bałtowie.

Dęby uznano za pomniki przyrody 28.10.1954 r. na mocy Orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 77 z 28.10.1954 roku (Dz. Urz. WRN w Kielcach).

 

 

Skałki (nr rej. 125).  Grupa naturalnych skałek na stromym zboczu doliny, zbudowanych z białych, nieuławiconych wapieni koralowych. Grupa składa się z kilku form skalnych,  występujących na długości ok. 80 m. Są to: od północy baszta skalna o 

skalki---Baltow
Skałki, Bałtów

wysokości do 10 m oraz trzy mniejsze występy skalne (baszty) oraz od południa wybitna kazalnica i urwisko (próg) o wysokości przekraczającej miejscami 10 m. W wapieniach budujących skałki występują bardzo liczne korale kolonijne – warstewkowanego, soczewkowego kształtu (stwierdzono ok. 20 gatunków), tkwiące w drobnoziarnistej, mikrytowej masie wapiennej.

Są to osady podmorskich, płytkowodnych zarośli koralowych. Skałki znajdują się na prawym orograficznie zboczu doliny rzeki Kamiennej w miejscowości Bałtów-Zarzecze, na działce o numerze ewidencyjnym 1007.

Skałki uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23 z 02.10.1987r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987 r., Nr 10, poz. 223).

 

Skałki wapienne (nr rej. 126). Wapienne skałki zboczowe mające kształt kazalnic o wysokości 6-7 m połączonych niższym progiem skalnym.  Długość grupy skalnej to ok. 20 m. Formy skalne zbudowane są z białych, nieuławiconych wapieni koralowych. Wapienie te zbudowane są z bardzo licznych kolonijnych korali (warstewkowanego kształtu) tkwiących w w mikrytowej, miejscami mikrytowo-pelletowej masie skalnej. Stwierdzono tu około 20 gatunków korali, a także nieliczne okazy innej fauny (ramienionogi, jeżowce).

skalki - Baltow
Skałki, Bałtów

Wapienie te – określane dawniej jako rafy – stanowią osady podmorskich, płytkowodnych zarośli koralowych. Powierzchnia skałek jest bardzo nierówna, a w górnej części skałek – kawernista. Górne powierzchnie skałek porasta kserotermiczna roślinność zielna i krzewiasta. Skałki znajdują się przy drodze biegnącej przez Bałtów-Zarzecze u podnóża prawego orograficznie zbocza doliny rzeki Kamiennej, na działce o numerze ewidencyjnym 1016/5.


Skałki uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23 z dnia 02.10.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987 r. Nr 10, poz. 223).

 

 

Odsloniecie geologiczne Skarbka Dolna
Odsłonięcie geologiczne, Skarbka Dolna

Odłonięcie geologiczne (nr rej. 127).  Nieeksploatowany kamieniołom zboczowy o wysokości ścian 20-25 m, długości 60-70 m i szerokości 50 m. W ścianach odsłaniają się górnojurajskie wapienie z wkładkami dolomitów. W wyższych częściach kamieniołomu znajdują się duże komory podziemne pozostałe po eksploatacji. Odsłonięcie znajduje się na zboczu wzniesienia opadającego do doliny rzeki Kamiennej, ok. 0,5 km na W od zabudowań wsi Skarbka Dolna, po północnej stronie drogi Bałtów – Solec nad Wisłą, na działce o numerze ewidencyjnym 398/2 obręb Skarbka Dolna.

Odsłonięcie uznano za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr 23 z dn.02.10.1987 r. (Dz. Urz. Woj. Kiel. z 1987r. nr 10, poz. 223).