Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

pokój 216
tel. (41) 247-52-71

Artur Ostatkiewicz – Główny specjalista

Zadania

Do podstawowych zadań zespołu należy:

Wspieranie powiatu w osiąganiu celów organizacji poprzez metodyczne podejście do doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i zarządzania organizacją.

Określanie obszarów ryzyk działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Harmonizacja działań kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Koordynacja kontroli zarządczej jednostek powiatu.

Opiniowanie projektów procedur służących doskonaleniu skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu i wydziałach starostwa.

Analiza dokumentacji wytworzonej w wyniku kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne oraz organy kontrolne
w aspekcie kontroli zarządczej.

Współpraca z audytorem wewnętrznym.

Koordynowanie przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi realizującymi kontrole na podstawie różnych przepisów prawa.

Gromadzenie dokumentacji kontroli i audytu.

I. W zakresie kontroli wewnętrznej:

Opracowywanie rocznych planów kontroli.

Przeprowadzanie kontroli i rekontroli, planowych i doraźnych.

Przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych dla organów wykonawczych,

Opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,

Współpraca z audytorem wewnętrznym.

II. W zakresie działań audytora wewnętrznego:

 

Działanie na podstawie i w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.

Wykonywanie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych powiatu ostrowieckiego.

Niezależne i obiektywne wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności i skuteczności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.