Stanowisko Służby BHP

pokój 213 a,
tel.248 61 46

Przemysław Tic- Starszy Inspektor ds. BHP

Realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. Przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Szkolenia pracowników w zakresie bhp.
  3. Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń w zakresie bhp.
  4. Przeprowadzaniu postępowań powypadkowych.
  5. Bieżącego informowania Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
  6. Współdziałania z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.