Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pokój 201
tel. (41) 247-69-33
Andrzej Kaptur
Jarosław Dąbrowski

 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania obronne, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego
i ochrony przeciwpożarowej.

I. W zakresie powszechnego obowiązku obrony:
1. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem w aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i funkcjonowania powiatu w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
2. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania systemu kierowania obroną powiatu.
3. Organizowanie stałego dyżuru starosty i utrzymywanie w aktualności dokumentacji
z tym związanej.
4. Prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych, w tym związanych z doręczeniem kart powołania (akcja kurierska).
5. Planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych na potrzeby HNS.
6. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony.
7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej na potrzeby obronne, współpraca w tym zakresie
z WKU Sandomierz.
8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem podmiotów leczniczych powiatu na potrzeby obronne państwa.
9. Sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, ich uzgadnianie z organami nadrzędnymi, prowadzenie szkolenia, oraz uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez organy nadrzędne.
10. Opracowanie dokumentacji gier i ćwiczeń obronnych, przedstawianie opracowanej dokumentacji do uzgodnienia z WBiZK ŚUW.
11. Dokonywanie okresowych analiz i oceny stanu realizacji zadań obronnych
w powiecie, opracowanie sprawozdań, przedstawianie wniosków i propozycji w tym zakresie.
12. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy.

II. W zakresie ochrony ludności:
1. Planowanie, organizowanie i wykonywanie zadań związanych z ochroną ludności.
2. Opracowanie i utrzymywanie w aktualności planu obrony cywilnej powiatu.
3. Wykonywanie zadań z zakresu szkolenia i popularyzacji ochrony ludności.
4. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia”.
5. Planowanie, opracowanie dokumentacji zapewnienia dostawy wody w warunkach specjalnych.
6. Opracowanie dokumentacji ochrony gospodarki rolno – hodowlanej i produktów żywności.
7. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu obrony cywilnej
8. Składanie informacji i sprawozdań.

III. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1. Organizowanie, aktualizowanie struktur i dokumentowanie pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
3. Inspirowanie działań związanych z kierowaniem, monitorowaniem, planowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
4. Organizowanie i utrzymywanie w sprawności systemu łączności, alarmowania
i współdziałania na potrzeby zarządzania kryzysowego.
5. Tworzenie i aktualizacja baz danych o siłach i środkach na potrzeby akcji ratowniczych.
6. Udział w koordynowaniu w imieniu Starosty Ostrowieckiego zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
7. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu.
8. Merytoryczny nadzór nad pracami planistycznymi w gminach z zakresu zarządzania kryzysowego.
9. Składanie informacji i sprawozdań.

IV. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1. Prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
2. Inspirowanie budowania systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu ostrowieckiego.
3. Inspirowanie organizowania systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.
4. Prowadzenie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w obiektach
i instytucjach podległych Staroście Ostrowieckiemu.
5. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu ostrowieckiego.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje swoje zadania przez następującą strukturę organizacyjną:

1. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
2. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.