Wydział Architektury i Budownictwa

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Kontakt:
pokój 212
tel. (41) 247-63-53
z-ca Naczelnika Wydziału Bożena Bellon

pokój 213
tel. (41) 247-62-92
Sekretariat Wydziału
Małgorzata Kasińska -Inspektor

pokój 209
tel. (41) 248-61-47
Justyna Pajączkowska – Inspektor
Małgorzata Majecka – Inspektor

pokój 210
tel. (41) 247-63-67
Sylwia Pszonak – Inspektor
Roman Bańkowski – Inspektor

pokój 211
tel. (41) 247-51-68
Aneta Kłokocka – Inspektor
Monika Matysiak -Inspektor
Agata Susfał – Inspektor
Olga Kojder- Malicka – Inspektor

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należy:

I. W zakresie Ustawy Prawo budowlane:

1. Prowadzenie spraw związanych w wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany.
2. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
3. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek.
4. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.
6. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich.
7. Prowadzenie spraw związanych z uchyleniem pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przetrwana na czas dłuższy niż trzy lata.
8. Wydanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy na terenie objętym projektem zagospodarowania działki/terenu znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego orzekł o nakazie rozbiórki.
9. Wydanie decyzji wnoszącej sprzeciw jeżeli:
a. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
c. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
10. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę.
11. Wydanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
12. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę i bezzwłoczne przekazywanie danych do organu wyższej instancji (wojewody) i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
13. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
14. Współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym:
a. przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b. przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
c. przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
d. uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

II. W zakresie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa):

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzanie podziału nieruchomości.

III. W zakresie Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

1. Prowadzenie spraw z wniosku lub urzędu w sprawie zmiany, uchylenia wydawanych decyzji.
2. Prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych ustawami.

IV. W zakresie Ustawy Prawo lokalowe i Ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny.
2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych.

Ponadto do zadań wydziału należy:
1. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
4. Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa