Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Kontakt:

Naczelnik Wydziału Mariusz Łata- pokój 202
za-ca Naczelnika Wydziału Antoni Maciejko – pokój 204

pokój 203 – Sekretariat Wydziału
tel.(41) 247-52-15
Aneta Kwiecień – Inspektor
aneta_kwiecien@powiat.ostrowiecki.eu
Małgorzata Klusek

pokój 217
tel. (41) 247-68-98
Anna Rostworowska – Inspektor
ar@powiat.ostrowiecki.eu

pokój 201
tel. (41) 247-61-30
Edyta Góra – Inspektor
zdrowie@powiat.ostrowiecki.eu
Katarzyna Kowalska -Inspektor

 

Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych

Prowadzi sprawy z zakresu: edukacji publicznej, kultury i ochrony zabytków, kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia oraz spraw społecznych przypisanych do zadań powiatu.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. W zakresie edukacji:
 2. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją lub wygaszaniem publicznych szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo – wychowawczych, szkół sportowych i poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 3. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 1.
 4. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie spraw finansowych
  i administracyjnych.
 6. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
  i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.
 7. Podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe
  i organizacyjne prowadzonych przez powiat szkół i placówek.
 8. Przygotowywanie i prowadzenie procedury konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (placówki).
 9. Przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół i placówek.
 10. Współpraca z kuratorem oświaty w zakresie spraw wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 11. Współpraca z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 12. Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz ich zmian.
 13. Prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w/s nadania uprawnień szkoły publicznej.
 14. Gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie w formie elektronicznej danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz koordynowanie działań związanych
  z prowadzeniem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w formie elektronicznej.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu dotyczących edukacji.
 16. Realizacja i nadzór nad wykonywaniem uchwał rady powiatu, zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki.
 17. Współpraca z komisjami problemowymi rady powiatu.
 18. Prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do rady i zarządu powiatu oraz dyrektorów placówek o zamierzeniach i działaniach w zakresie swoich kompetencji.
 19. Przygotowywanie projektów budżetów szkół i placówek oraz nadzór nad ich realizacją. Współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach podziału i przekazywania środków finansowych w ramach subwencji i dotacji dla szkół i placówek.
 20. Kontrola gospodarności i oszczędności wydatkowanych środków budżetowych przez dyrektorów i księgowych placówek.
 21. Przygotowywanie projektów planów, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie organu prowadzącego.
 22. Podział dotacji przekazywanej niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym
  i nadzór nad ich wykorzystaniem.
 23. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 24. Współpraca z dyrektorami szkół i nauczycielami w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.
 25. Realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.
 26. Koordynacja działań w zakresie prowadzonej polityki kadrowej przez dyrektorów szkół i placówek.
 27. Opiniowanie w zakresie określania zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 28. Wdrażanie nowych kierunków i specjalności kształcenia.
 29. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
 30. Prowadzenie spraw z zakresu nauczania indywidualnego i rewalidacji indywidualnej.
 31. Koordynacja działań prowadzonych w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli.
 32. Prowadzenie działań związanych z przyznawaniem nagrody starosty dla dyrektorów
  i nauczycieli, stypendiów starosty dla uczniów i studentów oraz organizacja związanych z edukacją imprez okolicznościowych.
 33. Prowadzenie spraw związanych z realizacją przez szkoły projektów unijnych POKL, programów Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci i innych.
 34. Koordynowanie działań szkół w zakresie uczniowskich praktyk zagranicznych oraz szkolnych programów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 35. Współpraca ze związkami zawodowymi.

 

 1. W zakresie kultury:
 2. Współpraca i wymiana informacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w tym zawiadamianie o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
 3. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów.
 4. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
 5. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
 6. Opracowywanie i nadzór nad realizacją powiatowego programu opieki nad zabytkami.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
 8. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeum.
 10. Ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
 11. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej.
 12. Prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
 14. Współdziałanie w organizacji obchodów świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

 

 • W zakresie sportu:
 1. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
 2. Współpraca z powiatowymi strukturami Szkolnego Związku Sportowego w zakresie realizacji powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji szkolenia sportowego w szkołach mistrzostwa sportowego, organizacji zawodów
  i imprez sportowych.
 4. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
  3. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  4. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.

 

 1. W zakresie ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki:
  1. Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących ochrony, promocji zdrowia i profilaktyki, w tym związanych z działaniem placówek ochrony zdrowia na terenie powiatu, tworzeniem, przekształcaniem, likwidacją i prowadzeniem powiatowych – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, a także w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarki finansowej.
  2. Monitorowanie i rozwój działalności podmiotów udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  3. Tworzenie i aktualizacja bazy danych podmiotów leczniczych udzielających na terenie powiatu ostrowieckiego świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  4. Opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych stanu zdrowia mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego.
  5. Przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji o planowanych i realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych.
  6. Prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej przeciwdziałającej narkomanii, nikotynizmowi i innym patologiom społecznym.
  7. Ustalanie godzin pracy aptek na terenie powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin i samorządu aptekarskiego.
  8. Przygotowywanie i aktualizacja danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  9. Współpraca z Powiatowym i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie zabezpieczenia stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
  10. Przygotowywanie i aktualizowanie danych niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii.
  11. Współpraca ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu, finansowanych ze środków publicznych.
  12. Prowadzenie spraw dotyczących działalności Rady Społecznej jako organu inicjującego i opiniodawczego podmiotu tworzącego ZOZ oraz monitorowanie jej bieżącej działalności w zakresie współpracy z podmiotem tworzącym i zakładem opieki zdrowotnej, m.in. również poprzez bezpośredni udział w posiedzeniach Rady.
  13. Podejmowanie działań mających wpływ na poprawę dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie powiatu.
  14. Współpraca z organami samorządowymi województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
  15. Organizowanie konferencji i szkoleń dla kadry medycznej.
  16. Współpraca z innymi wydziałami starostwa w zakresie realizacji wspólnych zadań dotyczących podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  17. Przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu w sprawach dotyczących działalności placówek służby zdrowia.

 

 1. W zakresie pomocy społecznej:
  1. Prowadzeniem spraw należących do kompetencji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych działających w sferze społecznej, w tym w szczególności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. Realizowaniem porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych rozliczeń finansowych w zakresie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

 

 1. W zakresie udzielania pomocy repatriantom oraz kombatantom i osobom represjonowanym:
 2. Udzielaniem pomocy repatriantom, dotyczącej aktywizacji zawodowej.
 3. Przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem bądź adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium RP.
 4. Wypłacaniem kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę Ostrowieckiego.
 5. Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

 • W zakresie współpracy z:
 1. Komendą Powiatową Policji oraz innymi posterunkami w sprawach dotyczących osób poszukiwanych listami gończymi,
 2. Powiatową Radą Zatrudnienia.
 3. Współpraca i koordynowanie działań związanych z prawidłową realizacją zadań powiatu, dotyczących pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, służby zatrudniania, a w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.
 • W zakresie zadań dodatkowych:

 

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru.