Wydział Finansowy

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego – Magdalena Zieleń

Kontakt:
Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego – Magdalena Zieleń – pokój 108, tel.(41) 247-60-88

z-ca Naczelnika Wydziału Finansowego  – Grażyna Krawczyk – pokój 114 , tel. (41) 247-69-75

pokój 106
tel. (41) 247-67-88
Anna Antoń – Inspektor
Agnieszka Gajowik – Inspektor
Urszula Różalska -Inspektor

pokój 107
tel. (41) 247-67-70
Agnieszka Walesic -Główny specjalista
Agata Domagała – Trzaskowska – Inspektor
Grażyna Derlatka – Inspektor

pokój 109
tel. (41) 247-60-90
Julita Szewczyk – Główny specjalista
Marta Orzechowska – Barańska -Inspektor
Agnieszka Borecka – Inspektor

pokój 110
tel. (41) 247-69-73
Monika Kowalska – Inspektor
Marcin Waszka – Obsługa sekretariatu
Aneta Pisula – Pomoc administracyjna

 

Zadania:

Prowadzi sprawy związane z rachunkowością budżetową w zakresie:

I. Rachunkowości wykonywania budżetu powiatu w tym:

1. Sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu.
2. Obsługa finansowo – księgowa budżetu powiatu.
3. Organizacja i nadzór nad prawidłowością prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu.
4. Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji i wykonania budżetu powiatu, opracowywanie projektu budżetu powiatu i dokonywanie analizy wykonania budżetu na podstawie danych jednostkowych.
5. Sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i analiza stanu zadłużenia budżetu powiatu ostrowieckiego.
6. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
7. Sporządzenie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ocena realizacji wykorzystania środków finansowych.
8. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu według typowego planu kont dla ewidencji wykonywania budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
9. Prowadzenie kontroli finansowej.
10. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi w zakresie budżetu powiatu,
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów.
12. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu.
13. Współdziałanie z organami kontroli w zakresie wykonywania budżetu.

II. Rachunkowości jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej w tym:

1. Prace związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Sprawy związane z obsługą finansowo – księgową starostwa w zakresie przychodów i kosztów gospodarki pozabudżetowej.
3. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej starostwa oraz funduszy celowych.
4. Bieżąca analiza realizacji budżetu jednostki – starostwa, funduszy celowych oraz informowanie wydziałów o jej wynikach.
5. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych według typowego planu kont oraz analitycznych według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych.
6. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych i bilansów.
7. Pobór zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat wynikających z własności Skarbu Państwa.
8. Współdziałanie z wydziałami starostwa i innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie wykonywania zadań.
9. Sporządzanie i wykonywanie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego według obowiązujących przepisów.
10. Sprawdzanie i analizowanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów księgowych odzwierciedlających przebieg operacji gospodarczych.
11. Dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności.

Wydział Finansowy realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Skarbnik Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Finansowego – Główny Księgowy
3. Zastępca Naczelnika Wydziału
4. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
5. Samodzielne stanowisko – księgowy bilansista obejmuje swoim zakresem zadania takie jak: rozliczenie inwentaryzacji, sporządzanie jednostkowych, zbiorczych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych starostwa oraz powiatu ostrowieckiego, kontrole zewnętrzne jednostek budżetowych

6. Referat Planowania i Kontroli Budżetu:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, przygotowania projektu budżetu, uchwał rady powiatu i zarządu powiatu, materiałów z wykonania budżetu
c. Wieloosobowe stanowisko ds. planowania, kontroli i rozliczenia wykonania budżetu, oraz przygotowanie i analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej
d. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, rozliczenia, ewidencji zdań inwestycyjnych, obsługi kont depozytowych i zamówień publicznych, wydatków drogowych oraz kontaktu z bankami i instytucjami finansowymi
e. Wieloosobowe stanowisko w zakresie przekazywania i kontroli dotacji kontroli finansowych oraz kontroli i ewidencji przekazywanych środków pochodzących z funduszy unijnych

7. Referat Księgowości Jednostki i Budżetu:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji księgowej jednostki i budżetu
c. Wieloosobowe stanowisko ds. sprawozdań jednostki i budżetu
d. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji wieczystego użytkowania, windykacji należności i ewidencji księgowania funduszy unijnych, oraz rozliczenia podatku VAT
e. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji księgowej i należności dotyczących Wydziału Geodezji, decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego, podróży służbowych pracowników oraz windykacji należności

8. Referat ds. płac i rozliczeń z pracownikami
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. płac oraz ewidencji i rozliczeń ZFŚS