Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres

ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Św.

Naczelnik Wydziału – Łukasz Śliwiński

Kontakt:

Naczelnik Wydziału – Łukasz Śliwiński, tel. (41) 249-92-00, fax. 41 249-92-19, e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

Wnioski (wzory poniżej)
należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 lub przesyłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego: http://ostrowiec.geoportal2.pl

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są również w formie usługi WMS pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kontakt:
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału
Łukasz Śliwiński

Sekretariat Wydziału
Renata Drewniak – wew. 210

Referat Geodezji i Katastru

Sprawy, które realizuje referat:

 1. Realizacja wniosków o aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.
 2. Rejestrowanie umów dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 5. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
 6. Udzielanie informacji, czy toczyło się postępowanie administracyjne w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości.
 7. Wydawanie kopii aktów własności ziemi.
 8. Udzielenie informacji odnośnie daty figurowania w ewidencji gruntów i budynków.
 9. Udzielanie informacji czy rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne.
 10. Prowadzenie postępowań scaleniowych.
 11. Prowadzenie postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kierownik – Agnieszka Gontarczyk          – wew. 216
Podinspektor – Katarzyna Kwiecień        – wew. 213
Inspektor – Dorota Sałata                              – wew. 214
Referent – Katarzyna Listek                          – wew. 214
Podinspektor – Ewa Malanowicz               – wew. 217
Referent – Małgorzata Kałuża                     – wew. 217
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sprawy, które realizuje PODGiK:

 1. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Obsługa geodetów uprawnionych w zakresie dotyczącym:
  a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
  b) przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej wykonywanej przez geodetów.

 

Kierownik – Teresa Maćkosz                   – wew. 225
Inspektor  – Maciej Drożdżowski            – wew. 226

Referent – Ewelina Graboń                      – wew. 204
Podinspektor – Aleksandra Jakubowska – wew. 220
Inspektor – Grzegorz Olszański              – wew. 222
Referent – Kamil Osojca                            – wew. 224
Inspektor – Agnieszka Padoł                   – wew. 224
Referent – Damian Sala                             – wew. 222
Referent – Kamil Skiba                                – wew. 201           
St. ds. kancelaryjnych – Magdalena Kowalewska    – wew. 201

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Sprawy, które można załatwić w referacie:

 1. Organizowanie przeprowadzania narad koordynacyjnych,
 2. Wydawanie odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych.
  Przewodnicząca – Teresa Maćkosz    – wew. 225
  Referent – Joanna Fałdrowicz             – wew. 220
 3. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających w szczególności z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz  stosownych rozporządzeń wykonawczych.
 4. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
 5. Wydziałem kieruje Naczelnik, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania; i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
  b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  c) rejestru cen i wartości nieruchomości;
  d) szczegółowych osnów geodezyjnych;
  e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:
  a) map ewidencyjnych;
  b) map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;
 9. Współpraca z Wydziałem Dróg oraz z Wydziałem Rozwoju Powiatu w zakresie realizacji zagospodarowania poscaleniowego.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału
 3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Wydziału
 4. Referat Geodezji i Katastru:
  a) Kierownik Referatu;
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru;
  c) Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a) Kierownik Referatu;
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
  c) Stanowisko ds. weryfikacji  robót geodezyjnych i kartograficznych;
  d) Stanowisko ds. informatycznych.
 6. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a) Przewodniczący Zespołu

 

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

– pisemnej,
– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;

– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.