Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.  41 2499200
fax. 41 2499219

W celu bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym, należy do numeru 41 2499 dodać wybrany numer wewnętrzny.
e-mail:  geodezja@powiat.ostrowiecki.eu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30

wnioski (wzory poniżej)
należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37 lub przesyłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Geoportal Powiatu Ostrowieckiego

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są również w formie usługi WMS pod adresem:
http://ostrowiec.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Kontakt:
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału
Łukasz Śliwiński

Sekretariat Wydziału
Renata Drewniak – wew. 210

Referat Geodezji i Katastru

Sprawy, które realizuje referat:

 1. Realizacja wniosków o aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.
 2. Rejestrowanie umów dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.
 4. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
 5. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
 6. Udzielanie informacji, czy toczyło się postępowanie administracyjne w przedmiocie uregulowania własności nieruchomości.
 7. Wydawanie kopii aktów własności ziemi.
 8. Udzielenie informacji odnośnie daty figurowania w ewidencji gruntów i budynków.
 9. Udzielanie informacji czy rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne.
 10. Prowadzenie postępowań scaleniowych.
 11. Prowadzenie postępowań z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Kierownik – Agnieszka Gontarczyk          – wew. 216
Podinspektor – Katarzyna Kwiecień        – wew. 213
Inspektor – Dorota Sałata                             – wew. 214
Referent – Katarzyna Listek                          – wew. 214
Podinspektor – Ewa Malanowicz               – wew. 217
Referent – Małgorzata Kałuża                     – wew. 217

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sprawy, które realizuje PODGiK:

 1. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Obsługa geodetów uprawnionych w zakresie dotyczącym:
  a) zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych,
  b) przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej wykonywanej przez geodetów.

Kierownik – Teresa Maćkosz                                               – wew. 225
Inspektor  – Maciej Drożdżowski                                       – wew. 226
Podinspektor – Radosław Cichocki                                   – wew. 226
Referent – Ewelina Graboń                                                  – wew. 204
Podinspektor – Aleksandra Jakubowska                      – wew. 220
Referent – Paulina Kupiec                                                    – wew. 220
Inspektor – Grzegorz Olszański                                         – wew. 222
Referent – Kamil Osojca                                                       – wew. 224
Inspektor – Agnieszka Padoł                                              – wew. 224
Referent – Damian Sala                                                        – wew. 222
Referent – Kamil Skiba                                                          – wew. 201
St. ds. kancelaryjnych – Magdalena Kowalewska        – wew. 204

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

Sprawy, które można załatwić w referacie:

 1. Organizowanie przeprowadzania narad koordynacyjnych,
 2. Wydawanie odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych.

Przewodnicząca – Teresa Maćkosz       – wew. 225
Referent – Joanna Fałdrowicz                 – wew. 220

 1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru zajmuje się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających w szczególności z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz  stosownych rozporządzeń wykonawczych.
 2. Starosta jako organ administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonuje zadania przy pomocy Geodety Powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
 3. Wydziałem kieruje Naczelnik, pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania; i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości);
  b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  c) rejestru cen i wartości nieruchomości;
  d) szczegółowych osnów geodezyjnych;
  e) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000;
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:
  a) map ewidencyjnych;
  b) map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;
 9. Współpraca z Wydziałem Dróg oraz z Wydziałem Rozwoju Powiatu w zakresie realizacji zagospodarowania poscaleniowego.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy
 2. Zastępca Naczelnika Wydziału
 3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Wydziału
 4. Referat Geodezji i Katastru:
  a) Kierownik Referatu;
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i katastru;
  c) Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 5. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a) Kierownik Referatu;
  b) Wieloosobowe stanowisko ds. dokumentacji geodezyjno-kartograficznej;
  c) Stanowisko ds. weryfikacji  robót geodezyjnych i kartograficznych;
  d) Stanowisko ds. informatycznych.
 6. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a) Przewodniczący Zespołu

Sposób załatwiania spraw w zakresie udostępniania materiałów PZGiK

Zgodnie z §20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013, poz. 1183) udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu złożonego w formie:

– pisemnej,
– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w art.3, pkt.1 lub pkt.2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym;

– dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art.3, pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne.

WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB (formularz P1)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB (formularz P2)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej (formularz P3)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (formularz P4)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT (formularz P5)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych BDSOG (formularz P6)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 (formularz P7)
Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów (formularz P8)
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (Formularz EGiB)
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

WZORY WNIOSKÓW DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych (formularz ZG)
Załącznik nr 1 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Cel lub zakładany wynik pracy
Załącznik nr 2 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Rodzaj pracy
Załącznik nr 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych – Kod i nazwa materiału zasobu
Formularz zgłoszenia prac kartograficznych (formularz ZK)
Załącznik do wzoru zgłoszenia prac kartograficznych – Kod i nazwa materiału zasobu
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

 

WZORY DOKUMENTÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ STAROSTĘ OSTROWIECKIEGO
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego
Wzór licencji dla licencjobiorcy innego niż wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych
Licencja_dla_wykonawcy_prac_gik
Wzór dokumentu obliczenia opłaty


INNE DOKUMENTY
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Ceny udostępnianych materiałów określono Ustawą oraz Obwieszczeniem

EDYTOWALNE WZORY WNIOSKÓW
Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
Załącznik numer 1 – Zgłoszenie prac geodezyjnych
Załącznik numer 2 – Zgłoszenie prac kartograficznych
Załącznik numer 3 – Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych