Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

Kontakt:

Andrzej Potorski – pokój nr 306, (41) 247-63-77, e-mail: andrzej_potorski@powiat.ostrowiecki.eu

pokój nr 303
tel. (41) 247-52-78
Izabela Zemsta – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
e-mail: izabela_zemsta@powiat.ostrowiecki.eu
Dawid Gawłowski – Inspektor
e-mail: dawid_gawlowski@powiat.ostrowiecki.eu

pokój nr 304
tel. (41) 247-52-70
Marta Szwajcer-Wykrota – Inspektor
Katarzyna Falecka – Inspektor
e-mail: katarzyna_falecka@powiat.ostrowiecki.eu
Iwona Kowalczyk – Pomoc administracyjna

pokój nr 306
tel. (41) 247-62-47
Katarzyna Dąbrowska – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Powiatu
e-mail: katarzyna_dabrowska@powiat.ostrowiecki.eu
Mateusz Gagat –Inspektor
e-mail: mateusz_gagat@powiat.ostrowiecki.eu

pokój nr 315
tel. (41) 247-61-86

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotami wywłaszczonych nieruchomości oraz ochroną gruntów rolnych.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:
1. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa.
3. Sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i zasobu Skarbu Państwa.
4. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.
6. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
7. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu dokonywanych z urzędu.
8. Prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych.
9. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości: ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
10. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
11. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody.
12. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.
13. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności.
14. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
15. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej.
16. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki.
17. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości.
18. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem polskiemu związkowi działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe.
19. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.
20. Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania lasom państwowym gruntów wchodzącym w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
21. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych.
22. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
23. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę.
24. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej.
25. Przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
26. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe.
27. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, wydzierżawianiem lub wynajmowaniem majątku Skarbu Państwa lub powiatu.
28. Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach powiatu i Skarbu Państwa.
29. Prowadzenie spraw związanych z całokształtem spraw związanych z uzyskaniem decyzji stwierdzających nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu ostrowieckiego.
30. Ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – przejęte na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
31. Prowadzenie spraw związanych z wyposażaniem jednostek powiatowych w nieruchomości będące własnością powiatu ostrowieckiego.
32. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji powiatowych celów publicznych.
33. Kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości powiatowych z punktu widzenia przeznaczenia, celowości, gospodarności, itp.
34. Sprawdzanie stanu dokumentacji obiektów budowlanych, w szczególności książki obiektu, aktualności przeglądów i ekspertyz.
35. Prowadzenie ewidencji mienia powiatu.

II. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:

1. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.
2. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
3. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
4. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
5. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
6. Przeprowadzanie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie.
7. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.
8. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
9. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie.
10. Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
11. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału

3. Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

4. Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu:
a. Kierownik Referatu
b. Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami powiatu