Wydział Komunikacji

Adres

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

p.o. Naczelnika Wydziału – Karolina Petrykowska

Kontakt:

p.o. Naczelnika Wydziału – Karolina Petrykowska – pokój 11, tel. (41) 247-60-64
e- mail:karolina_petrykowska@powiat.ostrowiecki.eu

Referat Rejestracji Pojazdów

e:mail: komunikacja@powiat.ostrowiecki.eu

pokój 3
tel. (41) 247 61 82
Marzena Soja – Inspektor (e-mail: marzena_soja@powiat.ostrowiecki.eu)
Wiesława Kołbuc -Podinspektor 

pokój 4
tel. (41) 247 60 54
Magdalena Kita – Inspektor (e-mail:magdalena_kita@powiat.ostrowiecki.eu)

pokój 5
tel./fax (41) 247 60 56
Agnieszka Wilk – Inspektor (e-mail:agnieszka_wilk@powiat.ostrowiecki.eu)
Ewelina Mierzejewska – Referent

pokój 6
tel. (41) 247 52 02
Zdzisława Witek – Inspektor
Beata Masternak – Inspektor
Aleksandra Nowosad -Inspektor (e-mail:aleksandra_nowosad@powiat.ostrowiecki.eu)

pokój 7
tel. (41) 247 60 62
Stefania Czaja – Inspektor
Beata Gaik – Inspektor

pokój 12
tel. (41) 247-52-67
Kinga Pietrzykowska – Pomoc administracyjna
Joanna Szymczuch – Referent (e-mail: joanna_szymczuch@powiat.ostrowiecki.eu)
Agnieszka Ciździelska – Sekretarka

Referat Praw Jazdy
pokój 2
tel. (41) 247 60 48; e-mail:prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu
 
Magdalena Sadowska -Kierownik referatu (e-mail: magdalena_sadowska@powiat.ostrowiecki.eu)
Monika Dziekan -Inspektor
Agnieszka Krzeszowska – Inspektor
Agata Nowacka – Podinspektor
Referat Transportu

pokój 313
tel. (41) 247-66-15
Andrzej Śląszkiewicz – Inspektor
Sylwia Michalczyk – Inspektor
Rafał Lenart – Podinspektor

 
Wydział Komunikacji zajmuje się załatwianiem spraw z zakresu ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców i transportu.

   Do podstawowych zadań wydziału należy:
              W zakresie ewidencji pojazdów:

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracji, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych.
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
 4. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdu w przypadku kasacji, kradzieży, wywozu za granicę, udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 6. Przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów.
 7. Przyjmowanie zawiadomień o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 8. Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic rejestracyjnych.
 9. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 10. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 11. Wpisywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu bądź wykreśleniu zastawu.
 12. Przyjmowanie od policji lub jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego.
 13. Zwracanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.
 14. Sporządzanie protokółów zwróconych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do zniszczenia.
 15. Wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu.
 16. Wydawanie decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej na pojeździe.
 17. Wydawanie zaświadczeń o pojeździe w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
 18. Pobieranie i rozliczanie opłaty ewidencyjnej.
 19. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych.

              W zakresie ewidencji kierowców:

 1. Prowadzenie ewidencji kierowców w postaci akt ewidencyjnych osób i w systemie informatycznym.
 2. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy.
 4. Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
 5. Wydawanie uprawnień po okresie zatrzymania.
 6. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy.
 7. Załatwienie spraw dotyczących wymiany krajowych praw jazdy wydanych za granicą na prawa jazdy wydane w Polsce.
 8. Wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym, o zatrzymaniu prawa jazdy.
 9. Wydawanie decyzji w sprawie skierowania na badania lekarskie kierowców w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
 10. Wydawanie skierowań na badania psychologiczne osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz osób, które przekroczyły limit punktów karnych.
 11. Kierowanie osób na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.
 12. Przyjmowanie zawiadomień o utracie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem.
 13. Udzielanie informacji z Centralnej Ewidencji Kierowców w związku z wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
 14. Dokonywanie w prawach jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
 15. Wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach.
 16. Generowanie i wydawanie profili dla kandydatów na kierowców.
 17. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
 18. Wymiana kart motorowerowych.
 19. Przesyłanie zamówień do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych dot. wyprodukowania praw jazdy oraz przyjmowanie wyprodukowanych już praw jazdy i dokonanie czynności związanych z ich rozpisaniem.
 20. Ewidencjonowanie przesyłek listowych skierowanych do referatu.

              W zakresie transportu:

 1. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie powozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 2. Udzielanie, zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 3. Udzielanie, odmowa udzielania, zmiana, zawieszenie, cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy lub osób.
 4. Zmiana, wygaszanie oraz cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób.
 5. Prowadzenie postępowania kontrolnego przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy osób lub rzeczy.
 6. Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, wygaszanie oraz cofanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym.
 7. Uzgadnianie lub odmowa uzgodnienia wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym wydawanego przez Marszałka Województwa.
 8. Wydawanie, zmiana, stwierdzanie nieważności zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.
 9. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 10. Wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
 11. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:
 1. kontrola stacji kontroli pojazdów,
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 3. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów.
 1. Wpisywanie, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 2. Wpisywanie i skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy.
 3. Wpisywanie i skreślenie z ewidencji wykładowców.
 4. Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub wykładowcy.
 5. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:
 1. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 2. prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 3. wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 4. wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 5. sporządzanie analizy oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie:
 • średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,
 • liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.
 1. wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego.
 2. Przeprowadzanie procedury związanej z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu, usuniętych z drogi w trybie art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:
 1. wybór jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego,
 2. rozliczanie wykonawcy z realizacji powierzonego zadania w zakresie usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego,
 3. kompletowanie dokumentacji dot. przepadku pojazdu,
 4. sprzedaż, przekazanie lub zniszczenie pojazdu, wobec którego orzeczony został przepadek na rzecz powiatu ostrowieckiego,
 5. wydawanie decyzji w zakresie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałych od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.

 

Wydział Komunikacji realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną: 

 1. Naczelnik Wydziału
 2. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
 3. Referat Rejestracji Pojazdów:
  1. Kierownik Referatu
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji pojazdów
 4. Referat Praw Jazdy:
  1. Kierownik Referatu
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji kierowców
 5. Referat Transportu:
  1. Kierownik Referatu
  2. Wieloosobowe stanowisko ds. transportu