Rezerwat „Lisiny Bodzechowskie”

Teren rezerwatu zajmują jary lessowe, które stanowią śródpolną enklawę leśną. Granica rezerwatu jest bardzo kręta, linia graniczna przebiega pomiędzy lasem a polami uprawnymi. Obszar rezerwatu pokrywają grube warstwy lessowe na skalnym podłożu. Roślinność rezerwatu „Lisiny Bodzechowskie” stanowi zabezpieczenie przed erozją dla stromych skarp licznych jarów i wąwozów, ale również dla ciekawych, rzadkich odmian zbiorowisk grądowych. Grąd w rezerwacie buduje wielogatunkowy drzewostan. Współdominuje tu lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, wiąz górski, a towarzyszą im sosna zwyczajna, klon zwyczajny, jawor. Las jest tu spotykanym zbiorowiskiem wielowarstwowym. W cieniu korony drzew wytwarza się warstwa podokapowa składająca się głównie z wiązu górskiego, jaworu i klonu. Kolejna warstwa krzewów jest dobrze zwarta, natomiast zwarcie runa zielnego jest zmienne. Pośród roślin naczyniowych liczba gatunków rzadkich i chronionych jest niewielka.