Rezerwat „Modrzewie”

Rezerwat stanowi obszar otoczony w przeważającej części gruntami leśnymi Lasów Państwowych, jedynie wydzielenie 346h graniczy od płn. i wsch. na odcinku ok. 90 m z gruntami rolnymi wsi Bałtów. Środkiem przebiega droga publiczna szerokości 6 m. Granice rezerwatu o łącznej długości 1620 m-oznaczone w terenie zielonymi opaskami na skrajnych drzewach rezerwatu. W kompleksie Narożnik, w którym położony jest rezerwat „Modrzewie”, teren jest falisty i pagórkowaty, poprzecinany jarami i wąwozami o stromych zboczach. O takim ukształtowaniu zdecydowała pokrywa lessowa, niekiedy o bardzo znacznej grubości. Rezerwat obejmuje jeden głęboki wąwóz przebiegający z płn. na płd., poprzecinany licznymi płytszymi odnogami. Głębokość wąwozu od strony płd. dochodzi do 20 m i maleje stopniowo ku płn. do 1 m. Zbocza są strome i urwiste, co świadczy o młodym wieku wąwozu, natomiast rozległa wierzchowina charakteryzuje się łagodnym nachyleniem. Drzewostan rezerwatu stanowi naturalny las dębowo-lipowy o charakterze grądu wysokiego z udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica). Na terenie rezerwatu znaleziono 139 gat. roślin naczyniowych, w obrębie których ostatnio wprowadzone 52 taksony to między innymi gatunki obce dla flory Polski-daglezja zielona, grochodrzew oraz taksony rodzime: jesion wyniosły, jawor, świerk, olsza czarna, grusza, czeremcha i wiąz. Na obszarze rezerwatu zauważono pojawianie się znacznej liczby gatunków kserotermicznych. Florę rezerwatu oprócz drzew i krzewów tworzy też roślinność zielna w składzie której nie odnaleziono 7 gat. roślin: turzycy orzęsionej, zawilca gajowego, dziurawca skąpolistnego, gnieźnika leśnego, siódmaczka leśnego, jastrzępca gałęzistego i sierpika barwierskiego