Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
na terenie
powiatu ostrowieckiego

Od 1 stycznia 2017 roku powiat ostrowiecki świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców naszego regionu w czterech punktach, w których dyżurują prawnicy. Dwa z nich mieszczą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Pozostałe dwa punkty zlokalizowane są na terenie gmin: Bałtów, Kunów
i Waśniów.

,,DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 6 stycznia 2017 roku – ustawowo wolne od pracy”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 17 kwietnia 2017 roku”

„DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 1 i 3 maja 2017 roku – ustawowo wolne od pracy”

,,DODATKOWE DYŻURY W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
na terenie powiatu ostrowieckiego w zamian za 15 czerwca 2017 roku – ustawowo wolny od pracy”

 

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim
porad prawnych w godzinach od 7.30 do 11.30 udzielają:
– adwokat Anna Orłowska – Cholewińska
– adwokat Konrad Rożek
– adwokat Rafał Szeląg
– adwokat Magdalena Szurek
– adwokat Rafał Świstak

natomiast w godzinach: od 11.30 do 15.30 porad prawnych udzielają:
– radca prawny Mariusz Grzesiak

– radca prawny Jakub Mazur

 

W roku 2017 dwa punkty nieopłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowieckiego
(w gminach: Bałtów, Kunów i Waśniów) prowadzić będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO
z siedzibą w Olsztynie ul. Warmińska 7/1
10-544 Olsztyn
www.fundacja.togatus.pl, e-mail: fundacja@togatus.pl
tel. 884 938 188
W imieniu Fundacji porad prawnych udzielać będą:
w gminach Bałtów i Waśniów: radca prawny Tobiasz Stefaniec
w gminie Kunów: radca prawny Beata Warsińska – Rożek

 

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Bałtów

adres: 27-423 Bałtów, Bałtów Nr 55

Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00
Środa od godz. 12.00 do 14.00
Czwartek od godz. 8.00 do 12.00

 

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Kunów

adres: 27 – 415 Kunów, ul. Warszawska 45B

Poniedziałek: od godz. 7.30 do 11.30
Wtorek: od godz. 11.30 do 15.30
Środa od godz. 7.30 do 11.30
Czwartek od godz. 11.30 do 15.30
Piątek od godz. 7.30 do 11.30

 

Harmonogram
działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gminie Waśniów

adres: 27-425 Waśniów, ul. Rynek 24

Wtorek: od godz. 11.30 do 15.30
Środa od godz. 09.00 do 11.00
Piątek od godz. 11.30 do 15.30

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) Punkty nie będą czynne.

 

Dla kogo będzie dostępna darmowa pomoc prawna?
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– młodzież do 26 roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– kobiety w ciąży (w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?
Pomoc prawna polegała na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– spraw karnych,
– spraw administracyjnych,
– ubezpieczenia społecznego,
– spraw rodzinnych,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Sposób dokumentowania uprawnień do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby uprawnione:
• młodzież do 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat życia przedkładają dokument stwierdzający tożsamość;

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedniego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia składając również oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

• osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny;

• kombatanci przedkładają zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

• weterani przedkładają ważną legitymację weterana lub weterana poszkodowanego;

• kobiety w ciąży przedkładają dokument potwierdzający ciążę;

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną składają pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o zaistnieniu takich okoliczności.

 

UWAGA!
Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, pomoc taka udzielana jest na podstawie pisemnego oświadczenia, iż z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą przedłożyć oryginalnych dokumentów. Oświadczenie niniejsze składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się pod adresem:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl