Budownictwo

Adres:

ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Św.

 
Kontakt

z-ca Naczelnika Wydziału Bożena Bellon – (pokój 212) – (41) 247-63-53

Sekretariat
Małgorzata Kasińska – (pokój 213) – (41) 247-62-92

Inspektorzy:
Roman Bańkowski – (pokój 210) – (41) 247-63-67

Sylwia Pszonak – (pokój 210) – (41) 247-63-67

Aneta Kłokocka – (pokój 211) – (41) 247-51-68

Monika Matysiak – (pokój 211) – (41) 247-51-68

Agata Susfał – (pokój 211) – (41) 247-51-68

Olga Kojder – Malicka – (pokój 211) – (41) 247-51-68

Justyna Pajączkowska – (pokój 209) – (41) 248-61-47

Małgorzata Majecka – (pokój 209) – (41) 248-61-47

Formularze

Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę (B-1) obowiązuje od 17.12.2016
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) obowiązuje od 17.12.2016
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) obowiązuje od 17.12.2016 
Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-4) obowiązuje od 17.12.2016
Zgłoszenie zamiaru budowy sieci
Zgłoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
Druk zgody poprzedniego właściciela na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej lokalu mieszkalnego/budynku
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
Wniosek o wydanie dziennika budowy/montażu/rozbiórki
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 1
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – str. 2

 

Wpłaty z tytułu opłat za przygotowanie i wydanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. nr 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Św. – PekaO S.A. nr 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 
  • w Punkcie Obsługi Klienta Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie Starostwa Powiatowego
  • w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. – ul. Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Św.

 

Do podstawowych zadań wydziału należy:

I. W zakresie Ustawy Prawo budowlane:

1. Prowadzenie spraw związanych w wydaniem decyzji udzielających pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub odrębnych decyzji zatwierdzających projekt budowlany.
2. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
3. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych oraz rozbiórek.
4. Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu.
6. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości określających granice niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z nich.
7. Prowadzenie spraw związanych z uchyleniem pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy budowa nie została rozpoczęta przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przetrwana na czas dłuższy niż trzy lata.
8. Wydanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy na terenie objętym projektem zagospodarowania działki/terenu znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego organ nadzoru budowlanego orzekł o nakazie rozbiórki.
9. Wydanie decyzji wnoszącej sprzeciw jeżeli:
a. zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
b. budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
c. zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
10. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę, w sytuacji stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego istotnych odstępstw od warunków udzielonego pozwolenia na budowę.
11. Wydanie dzienników budowy, montażu i rozbiórki.
12. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji pozwolenia na budowę i bezzwłoczne przekazywanie danych do organu wyższej instancji (wojewody) i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
13. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.
14. Współdziałanie z organem nadzoru budowlanego w zakresie określonym w prawie budowlanym:
a. przekazywanie kopii ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
b. przekazywanie kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
c. przekazywanie kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
d. uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.

II. W zakresie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa):

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzanie podziału nieruchomości.

III. W zakresie Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

1. Prowadzenie spraw z wniosku lub urzędu w sprawie zmiany, uchylenia wydawanych decyzji.
2. Prowadzenie spraw z wniosku lub z urzędu w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
3. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych ustawami.

IV. W zakresie Ustawy Prawo lokalowe i Ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalny.
2. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych.

Ponadto do zadań wydziału należy:
1. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej o ruchu budowlanym, rozbiórek i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

1. Naczelnik Wydziału
2. Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej wydziału
4. Wieloosobowe stanowisko ds. architektury i budownictwa