Ośrodki szkolenia kierowców

         1. Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

         2. Dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców

         3. Kwalifikacja na egzamin dla kandydatów na instruktorów i wykładowców 

        4. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy

        5. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

         6. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy